• http://ebook.here.vn
  • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Trắc nghiệm vui tính cách » Hình dáng bàn tay tiết lộ điều gì ?
Sau đây là một số hình dạng của các bàn tay thường gặp của Nam Giới.
  • 01 Bàn tay bạn gần nhất với loại nào dưới đây: