• Trong quá trình trắc nghiệm tiếng Anh bạn có thể click chuột hai lần vào từ bạn chưa hiểu nghĩa để tra từ điển.
  • http://ebook.here.vn
Thành ngữ Tiếng Anh (bài giảng)
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị ba thành ngữ mới trong đó có từ Book, đánh vần là B-O-O-K, nghĩa là cuốn sách. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị 3 thành ngữ mới, xuất xứ từ thời phần đông người Mỹ còn sinh sống trên các trang trại chứ không phải tại các đô thị. Các thành ngữ này có tên những thứ nông phẩm như lúa mạch, ngô bắp, và đậu. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị ba thành ngữ mới trong đó có từ Happy, đánh vần là H-A-P-P-Y, nghĩa là sung sướng, hạnh phúc. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style kỳ trước chúng tôi có đem đến quý vị 3 thành ngữ trong đó có từ Hard nghĩa là cứng. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị ba thành ngữ mới cũng có từ Hard. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style kỳ trước chúng tôi có đem đến quý vị ba thành ngữ trong đó có từ Soft nghĩa là mềm mại. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu ba thành ngữ có từ ngược lại, là Hard, đánh vần là H-A-R-D nghĩa là cứng cỏi hay khó khăn. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ trong đó có từ Soft, đánh vần là S-O-F-T, nghĩa là nhẹ nhàng, mềm mại . Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ gồm 2 từ đi đôi với nhau. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học English American Style kỳ trước, chúng tôi có đem đến quý vị 3 thành ngữ có từ Stick. Hôm nay chúng tôi lại có 3 thành ngữ mới cũng có từ Stick. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ STICK, đánh vần là S-T-I-C-K. Stick khi là một danh từ thì có nghĩa là một cây gậy hay que củi , nhưng khi là một động từ thì có nghĩa là đâm, thọc, thò ra ngoài, hay dính vào một cái gì. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ Sock, đánh vần là S-O-C-K, Sock, nghĩa là chiếc vớ hay bít tất. Chị Pauline Gary xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ Old, đánh vần là O-L-D, Old nghĩa là già nua, cũ rích hay xưa. Chị Pauline Gary xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ Stomach, đánh vần là S-T-O-M-A-C-H, Stomach, nghĩa là cái bao tử. Chị Pauline Gary xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trang: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29