• Trong quá trình trắc nghiệm tiếng Anh bạn có thể click chuột hai lần vào từ bạn chưa hiểu nghĩa để tra từ điển.
  • http://ebook.here.vn
Thành ngữ Tiếng Anh (bài giảng)
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đề cập đến ba thành ngữ mới trong đó có từ Act, A-C-T, Act, nghĩa là một việc làm, hay là một đạo luật. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị ba thành ngữ mới trong đó có từ Knock, đánh vần là K-N-O-C-K, Knock, nghĩa là đánh đập, gõ, hay chỉ trích. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong một bài học cách đây ít lâu chúng tôi có đem đến quý vị ba thành ngữ có từ End, đánh vần là E-N-D, nghĩa là đoạn đầu hay đoạn cuối của một vật. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu thêm ba thành ngữ khác cũng có từ End. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
VOICE: ( PAULINE): The first idiom is “Steer Clear”, “Steer Clear”.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị ba thành ngữ mới có từ Bread, đánh vần là B-R-E-A-D, nghĩa là bánh mì. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ Save đánh vần là S-A-V-E, Save, nghĩa là cứu khỏi nơi nguy hiểm. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style kỳ trước chúng tôi có đề cập đến từ To Hide nghĩa là che dấu. Hôm nay chúng ta cũng học từ Hide, một danh từ có nghĩa là da thú vật hay da người. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị ba thành ngữ mới trong đó có từ Hide đánh vần là H-I-D-E nghĩa là trốn tránh hay là che dấu. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị ba thành ngữ mới rất thông dụng trong những bài viết hay bài phát biểu mà quý vị thường thấy trong đời sống hàng ngày. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị ba thành ngữ mới mà đôi khi quý vị trông thấy trên báo chí hay nghe thấy trên đài truyền thanh và truyền hình Mỹ. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị ba thành ngữ mới có từ Hope đánh vần là H-O-P-E nghĩa là hy vọng. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học kỳ trước chúng tôi có đem đến quý vị 3 thành ngữ có từ Book, là cuốn sách. Hôm nay chúng tôi xin trình bày cùng quý vị ba thành ngữ khác cũng có từ Book. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trang: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29