• Trong quá trình trắc nghiệm tiếng Anh bạn có thể click chuột hai lần vào từ bạn chưa hiểu nghĩa để tra từ điển.
  • http://ebook.here.vn
Thành ngữ Tiếng Anh (bài giảng)
Bài học hôm nay sẽ là bài thứ ba và là bài cuối trong loạt bài dùng từ Air là Không Khí. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Tuần trước chúng tôi có đem đến quý vị hai thành ngữ trong đó có từ Air. Hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ khác cũng có từ Air. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Không khí là một phần rất quan trọng cho đời sống của sinh vật trên trái đất. Vì thế người Mỹ có nhiều thành ngữ dùng từ “không khí ”, tiếng Anh là Air, đánh vần là A-I-R, trong cuộc sống hàng ngày. “Air” có thể được dùng như một danh từ và có khi là một động từ . Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu hai thành ngữ có từ Air. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị bốn thành ngữ trong đó có từ Deal, D-E-A-L, là một thỏa thuận hay một vụ giao dịch mua bán. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị ba thành ngữ mới trong đó có từ Bear, đánh vần là B-E-A-R, Bear nghĩa là con gấu, một con thú khá mạnh và đôi khi hung dữ. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ kỳ trước chúng tôi có đem đến quý vị ba thành ngữ có từ Ball nghĩa là quả banh. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị ba thành ngữ khác cũng có từ Ball. Có thể quý vị đã có dịp học các thành ngữ này rồi, nhưng đây cũng là lúc để chúng ta ôn lại. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị ba thành ngữ có từ Ball , B-A-L-L nghĩa là quả banh hay là một buổi dạ vũ sang trọng. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style kỳ trước, chúng tôi có giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ có từ Nest là cái tổ. Hôm nay quý vị sẽ học thêm hai thành ngữ mới cũng có từ Nest. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ có từ Nest, đánh vần là N-E-S-T, nghĩa là cái tổ, như tổ chim chẳng hạn. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị ba thành ngữ nói về những công việc làm mà người Mỹ không thích. Có lẽ quý vị đã gặp các thành ngữ này một lần rồi, nhưng chúng tôi cũng xin ôn lại cho qúy vị nhớ. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị thêm hai thành ngữ khác cũng có từ SMELL nghĩa là ngửi. Mỗi thành ngữ sẽ có hai thí dụ. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style kỳ trước chúng tôi có đem đến quý vị hai thành ngữ có từ Smell, đánh vần là S-M-E-L-L nghĩa là ngửi. Hôm nay chúng tôi có thêm hai thành ngữ khác cũng có từ Smell. Mỗi thành ngữ sẽ có hai thí dụ. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trang: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29