• Trong quá trình trắc nghiệm tiếng Anh bạn có thể click chuột hai lần vào từ bạn chưa hiểu nghĩa để tra từ điển.
  • http://ebook.here.vn
Thành ngữ Tiếng Anh (bài giảng)
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị ba thành ngữ mới có từ Dog, đánh vần là D-O-G, là con chó. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style kỳ trước chúng tôi có đem đến quý vị hai thành ngữ có từ Button . Hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm hai thành ngữ khác cũng có từ Button. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới có từ Button, đánh vần là B-U-T-T-O-N, nghĩa là cái cúc áo hay khuy áo. Button còn được dùng như một động từ, To Button, nghĩa là cài nút lại hay đóng lại. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin tiếp tục với ba thành ngữ mới cũng có từ Story là câu chuyện. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị ba thành ngữ trong đó có từ Story, đánh vần là S-T-O-R-Y, nghĩa là câu chuyện. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị ba thành ngữ mới trong đó có từ Barrel, đánh vần là B-A-R-R-E-L, nghĩa là cái thùng, được dùng để đựng nhiều thứ chẳng hạn như đường, rượu chát hay whiskey. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học trước, chúng tôi có đem đến quý vị hai thành ngữ có từ All, nghĩa là tất cả. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu hai thành ngữ khác cũng có từ All. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học trước, chúng tôi có đem đến quý vị hai thành ngữ có từ All, nghĩa là tất cả. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu hai thành ngữ khác cũng có từ All. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ trong đó có từ All, đánh vần là A-L-L, nghĩa là tất cả. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ trong đó có một từ mới là Ace, đánh vần là A-C-E nghĩa là lá bài ách, tức là lá số 1. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị ba thành ngữ mà quý vị ít khi tìm thấy trong từ điển. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị ba thành ngữ mới trong đó có từ Penny, P-E-N-N-Y, nghĩa là đồng xu. Đối với quý vị nào đã biết các thành ngữ này thì đây cũng là một dịp để quý vị ôn lại. Bây giờ chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trang: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29