• Trong quá trình trắc nghiệm tiếng Anh bạn có thể click chuột hai lần vào từ bạn chưa hiểu nghĩa để tra từ điển.
  • http://ebook.here.vn
Thành ngữ Tiếng Anh (bài giảng)
Trong bài học ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới trong đó có từ Powder, đánh vần là P-O-W-D-E-R. Powder co nhiều nghĩa. Nó có thể là bột, hay phấn bôi mặt, hay thuốc súng. Hai thành ngữ mới này là Powder Puff và Powder Keg.
Trong bài học ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ trong đó có động từ To Steal, đánh vần là S-T-E-A-L, nghĩa là ăn cắp, ăn trộm. Ba thành ngữ này là To Steal Someone's Thunder, To Steal the Spotlight, và To Steal the Show. Chúng tôi xin nhắc lại, 3 thành ngữ mới này là To Steal Someone's Thunder, To Steal the Spotlight, và To Steal the Show.
Trong bài học ENGLISH AMERICAN STYLE kỳ trước, chúng tôi có trình bày cùng quý vị những thành ngữ có từ Track, nghĩa là đường đi hay dấu vết, xuất xứ từ sân đua ngựa. Hôm nay chúng tôi xin đem đến 3 thành ngữ mới cũng có từ Track, nhưng lần này nó có nghĩa là đường rầy xe lửa. Ba thành ngữ mới này là Sidetrack, One Track Mind, và the Wrong Side of the Tracks Chúng tôi xin nhắc lại, 3 thành ngữ mới này là Sidetrack, One Track Mind, và the Wrong Side of the Tracks
Trong bài họcthành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ Track, đánh vần là T-R-A-C-K, nghĩa là đường đi hay là dấu vết để lại trên đường. Ba thành ngữ mới này là Inside Track, Fast Track, và Track Record. Chúng tôi xin nhắc lại, ba thành ngữ mới này là Inside Track, Fast Track, và Track Record.
Trong bài họcthành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 4 thành ngữ trong đó có từ Dirt, đánh vần là D-I-R-T, nghĩa là bụi, đất hay bùn, và nghĩa bóng là một điều gì xấu xa, vô giá trị. Bốn thành ngữ mới này là To Dig Up Dirt On, To Dish the Dirt, To Sweep Dirt Under the Rug, và Dirt Cheap . Chúng tôi xin nhắc lại 4 thành ngữ này là To Dig Up Dirt On, To Dish the Dirt, To Sweep Dirt Under the Rug, và Dirt Cheap.
Trong bài học kỳ trước, chúng tôi có đem đến quý vị 2 thành ngữ mới trong đó có từ Nothing, nghĩa là Không có gì cả. Nothing là một từ rất thông dụng trong đời sống hàng ngày ở Mỹ. Vì thế trong bài học ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 4 thành ngữ trong đó có từ Nothing mà người Mỹ hay dùng. Đó là Sweet Nothings, Here Goes Nothing, Nothing Doing, và Nothing Flat. Chúng tôi xin nhắc lại, 4 thành ngữ mới này là Sweet Nothings, Here Goes Nothing, Nothing Doing, và Nothing Flat. Mỗi thành ngữ sẽ được dùng trong một thí dụ mà thôi.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị thêm 2 thành ngữ mới, trong đó có từ Nothing, đánh vần là N-O-T-H-I-N-G, nghĩa là không có gì. Đó là Nothing To Sneeze At và Nothing to Write Home About. Chúng tôi xin nhắc lại: Hai thành ngữ mới này là Nothing To Sneeze At và Nothing To Write Home About.
Trong bài học lần trước chúng tôi có đem đến quý vị 2 thành ngữ trong đó có từ Shake, là Fair Shake và Shake Down. Trong bài học hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị thêm 2 thành ngữ mới mà người Mỹ thường dùng, trong đó cũng có từ Shake. Đó là No Great Shakes và To Shake a Leg . Chúng tôi xin nhắc lại: Hai thành ngữ mới này là No Great Shakes, vàTo Shake a Leg.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ trong đó có từ Shake, đánh vần là S-H-A-K-E, nghĩa là rung hay là lắc. Hai thành ngữ mới này là Fair Shake và Shake Down. Chúng tôi xin nhắc lại: Hai thành ngữ mới này là Fair Shake và Shake Down.
Bài học English American Style hôm nay là bài thứ ba nói về những thành ngữ dùng động từ To Kiss. Hai thành ngữ mới mà chúng ta sẽ học hôm nay là To Kiss Up To và To Kiss the Dust. Chúng tôi xin nhắc lại: 2 thành ngữ mới này là To Kiss Up To và To Kiss the Dust.
Trong bài học kỳ trước chúng tôi có đem đến quý vị 2 thành ngữ trong đó có chữ Kiss nghĩa là hôn. Bài học hôm nay sẽ có 2 thành ngữ mới cũng có từ “Kiss.” Đó là Kissing Cousin và The Kiss of Death. Chúng tôi xin nhắc lại: Hai thành ngữ mới này là là Kissing Cousin và The Kiss of Death.
Trong xã hội Mỹ, một trong những từ được dùng nhiều nhất là "To Kiss," đánh vần là K-I-S-S, nghĩa là hôn. Đây là một độïng tác mà mọi người thường làm để tỏ lòng thương yêu, kính trọng hay để chào hỏi. Vì có nhiều thành ngữ dùng "To Kiss" cho nên chúng tôi sẽ lần lượt trình bày cùng quý vị một loạt bài về từ này. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ với từ "To Kiss." Đó là "To Kiss Off" và "To Kiss Goodbye To" Chúng tôi xin nhắc lại: Hai thành ngữ mới này là "To Kiss Off" và "To Kiss Goodbye To."
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29