• Trong quá trình trắc nghiệm tiếng Anh bạn có thể click chuột hai lần vào từ bạn chưa hiểu nghĩa để tra từ điển.
  • http://ebook.here.vn
Thành ngữ Tiếng Anh (bài giảng)
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ có từ < font color=blue>"Feather," đánh vần là F-E-A-T-H-E-R, nghĩa là lông chim. Anh bạn Don Benson sẽ đọc thành ngữ thứ nhất
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE kỳ trước chúng tôi có trình bày 3 thành ngữ có từ "Talk" là "Talk in Circles," "Talk Off the Top of His Head," và "Heart-to-Heart Talk." Trong bài học hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 4 thành ngữ mới rất thông dụng cũng có từ "Talk." Anh Don Benson xin đọc thành ngữ thứ nhất
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE kỳ trước chúng tôi có trình bày 3 thành ngữ có từ Talk là "Talk Your Ear Off," "Talk a Blue Streak," và "Talk Until You're Blue in the Face." Trong bài học hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 4 thành ngữ mới cũng có từ "Talk." Anh Don Benson sẽ đọc thành ngữ thứ nhất
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 4 thành ngữ có dùng từ "To Talk," đánh vần là T-A-L-K, nghĩa là nói. Anh bạn Don Benson sẽ đọc thành ngữ thứ nhất
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE kỳ trước, chúng tôi có đem đến quý vị 2 thành ngữ trong đó có từ "Nail," tức là cái đinh. Đó là "Hard As Nails" và "Another Nail in Your Coffin." Trong bài học hôm nay chúng tôi có 2 thành ngữ mới cũng có từ "Nail," nhưng"Nail" ở đây có nghĩa là cái móng tay. Anh Don Benson xin đọc thành ngữ thứ nhất
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE kỳ trước, chúng tôi có đem đến quý vị 2 thành ngữ trong đó có từ"Nail" là "To Nail Down" và "To Hit the Nail on the Head." Hôm nay chúng tôi xin trình bày 2 thành ngữ mới cũng có từ "Nail." Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới trong đó có từ "Nail" đánh vần là N-A-I-L, nghĩa là cái đinh hay đóng đinh. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ giới thiệu cùng quý vị thành ngữ thứ nhất
bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ có động từ "To Take," đánh vần là T-A-K-E, nghĩa là cầm lấy hay nắm nấy. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin giới thiệu thành ngữ thứ nhất
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE kỳ trước chúng tôi có đem đến quý vị 2 thành ngữ có từ "To Tell là Tell Me About It" và "Tell It Like It Is." Hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới cũng có từ "To Tell." Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ rất thông dụng của người Mỹ, trong đó có từ "To Tell" đánh vần là T-E-L-L, nghĩa là nói chuyện. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE kỳ trước, chúng tôi có giới thiệu cùng quý vị 2 thành ngữ có từ "Boat," tức là cái thuyền. Hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới cũng có từ "Boat" trong đó. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới trong đó có từ "Boat," đánh vần là B-O-A-T, nghĩa là cái thuyền. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29