• Trong quá trình trắc nghiệm tiếng Anh bạn có thể click chuột hai lần vào từ bạn chưa hiểu nghĩa để tra từ điển.
  • http://ebook.here.vn
Thành ngữ Tiếng Anh (bài giảng)
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ "Handle," đánh vần là H-A-N-D-L-E, nghĩa là cái cán hay cái quai. Anh Bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ "Clock," đánh vần là C-L-O-C-K, nghĩa là cái đồng hồ. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị thêm 3 thành ngữ khác cũng có từ "Slap" nghĩa là một cái đánh hay đập bằng tay. Bây giờ anh bạn chúng ta là anh Rick Barnes sẽ đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ "Slap," đánh vần là S-L-A-P, nghĩa là một cái đánh bằng tay hay một cái tát. Hôm nay anh bạn mới của chúng ta là anh Rick Barnes sẽ đọc thành ngữ thứ nhất
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục với 3 thành ngữ mới cũng có từ "Money," nghĩa là tiền bạc. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc cho quý vị nghe thành ngữ thứ nhất
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới có chung một từ mà chắc mọi người trong chúng ta đều ưa thích là< fontcolor=blue> "Money," fontđánh vần là M-O-N-E-Y, nghĩa là tiền bạc. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 4 thành ngữ mới có cùng từ< font color=blue> "Happy" nghĩa là vui sướng hay hạnh phúc. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc cho quý vị nghe thành ngữ thứ nhất
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ khác nhau nhưng có cùng một nghĩa giống nhau, dùng để mô tả những người muốn làm một công việc mới nhưng chưa có kinh nghiệm và cần phải học hỏi nhiều. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE lần trước chúng tôi có đem đến quý vị 2 thành ngữ có từ "Straight" là "Straight Arrow" và "Straight Face." Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp 2 thành ngữ mới cũng có từ "Straight" nghĩa là thẳng. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ có từ "Straight," đánh vần là S-T-R-A-I-G-H-T, nghĩa là thẳng. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất
Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục đem đến quý vị những thành ngữ có từ "Feather" nghĩa là lông. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ giới thiệu thành ngữ thứ nhất.
bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới có từ "Feather" nghĩa là lông chim, mà quý vị có dịp biết đến trong bài học trước. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29