• Trong quá trình trắc nghiệm tiếng Anh bạn có thể click chuột hai lần vào từ bạn chưa hiểu nghĩa để tra từ điển.
  • http://ebook.here.vn
Thành ngữ Tiếng Anh (bài giảng)
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ rất thông dụng trong cuộc sống hàng ngày tại Mỹ. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị thêm 3 thành ngữ mới có từ Down nghĩa là xuống, mà chúng ta có dịp học trong bài trước. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học trước chúng tôi có giới thiệu cùng quý vị những thành ngữ có từ Up là lên. Hôm nay xin mời quý vị nghe 3 thành ngữ mới có từ Down đánh vần là D-O-W-N nghĩa là xuống. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị thêm 3 thành ngữ mới có từ Up nghĩa là lên. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ Up đánh vần là U-P nghĩa là lên. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới trong đó có từ Mud đánh vần là M-U-D nghĩa là bùn đất . Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới , mỗi thành ngữ gồm 2 từ traí nghĩa nhau, nhưng khi ghép laị với nhau thì lại tạo ra một nghĩa khác. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin tiếp tục đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ Finger là ngón tay. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ Finger đanh vần là F-I-N-G-E-R nghĩa là ngón tay. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới có động từ To turn đánh vần là T-U-R-N nghĩa là quay hay là xoay. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin tiếp tuc đem đến quý vị những thanh ngữ mới có dùng từ Nose nghĩa là cái mũi. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay , chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới có liên quan tới cái mũi , tiếng Anh gọi là Nose đánh vần là N-O-S-E . Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29