• Trong quá trình trắc nghiệm tiếng Anh bạn có thể click chuột hai lần vào từ bạn chưa hiểu nghĩa để tra từ điển.
  • http://ebook.here.vn
Thành ngữ Tiếng Anh (bài giảng)
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới có từ Penny đánh vần là P-E-N-N-Y có nghĩa là một đồng xu. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới có từ Salt đánh vần là S-A-L-T nghĩa là muối . Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học trước, chúng tôi có trình bày 3 thành ngữ trong đó có từ Drop nghĩa là đánh rơi, hay rớt xuốùng đất. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu 3 thành ngữ mới cũng có từ Drop. Anh bạn Don Benson xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới có từ Drop, D-R-O-P , có nghĩa là đánh rơi hay là ném xuống, rớt xuống đất. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới có từ Bed đánh vần là B-E-D nghĩa là cái giường. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay , chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới có từ Pinch, đánh vần là P-I-N-C-H có nghĩa là một nhúm nhỏ hay là một hoàn cảnh cấp bách, một thế kẹt. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đề cập đến 3 thành ngữ mới có liên quan đến nơi chốn. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới có động từ To Call đánh vần là C-A-L-L nghĩa là kêu hay gọi. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới có từ Party đánh vần là P-A-R-T-Y có nghĩa là một buổi tiệc , một buổi liên hoan hay một đảng chính trị. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ có từ Shoot, đánh vần là S-H-O-O-T nghĩa là bắn. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới cũng có từ Shot mà quý vị đã học trong bài học trước đây. Chúng tôi xin nhắc lại, Shot là một phát đạn nay là một mũi thuốc tiêm. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ rất thông dụng trong cuộc sống hàng ngày tại Mỹ, trong đó có từ Shot đánh vần là S-H-O-T nghĩa là một phát đạn hay một mũi thuốc tiêm. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29