• Trong quá trình trắc nghiệm tiếng Anh bạn có thể click chuột hai lần vào từ bạn chưa hiểu nghĩa để tra từ điển.
  • http://ebook.here.vn
  • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Anh Ngữ Sinh Động
Mở đầu bài học, quí vị nghe phần Câu đố mẹo –riddles. A riddle is a kind of word game=câu đố mẹo là một trò chơi chữ. Joke=một câu khôi hài. A foot.=chân, một bộ Anh, dài 12 inches; số nhiều của foot là feet. One inch=2.54 phân tây centimeters. Why isn’t your nose twelve inches long? tại sao mũi bạn không dài 12 phân Anh? Because if it were twelve inches long, it would be a foot! Vì ví thử như mũi bạn dài 12 inches, thì sẽ gọi là Chân! (câu đố mẹo chơi chữ giữa hai nghĩa của foot, FOOT là “chân” và cũng là một “bộ Anh,” 12 inches). Too far to walk=xa quá không đi bộ được.
Chủ đề của bài học hôm nay là câu “It’s Across From the Library,” TÒA NHÀ ẤY ÐỐI DIỆN VỚI THƯ VIỆN, Ở PHÍA BÊN KIA THƯ VIỆN, THƯ VIỆN TRÔNG SANG. Bài học hôm nay cũng chú trọng về vị trí và liên quan không gian-This program will focus on locations and spacial relationships, tức là học dùng những tiếng chỉ vị trí như in front of (đằng trước); behind (đằng sau); across (bên kia); next to (kế bên).
Mở đầu bài học là phần luyện nghe hiểu. Trước hết quí vị nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẩu đàm thoại, trong đó có câu trả lời; sau đó nghe lại câu hỏi và trả lời, và khi nghe câu trả lời đúng, xin lập lại.
Mở đầu bài học, quí vị nghe phần câu đố riddles. This week’s questions will be riddles=tuần này những câu hỏi là những câu đố. A joke=câu khôi hài.
Chủ đề của bài học hôm nay là ‘‘Do Guns Cause Crime?’’- Súng có phải là nguồn gốc gây nên tội phạm không?
Mở đầu bài học, để luyện nghe hiểu, quí vị nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẩu đối thoại trong đó có câu trả lời, rồi nghe hỏi lại, và trả lời. Rồi khi nghe câu trả lời đúng, quí vị lập lại.
Mở đầu bài học là phần Man on the Street, trong đó Ken Moss phỏng vấn một nhà thơ tí hon, tên là Ella Schoeffer Wolf, 9 tuổi.
Chủ đề của bài học hôm nay là What Killed the Dinosaurs?=Tại sao những con khủng long chết? Mấy chữ mới cần biết trước: Natural History Museum=Bảo tàng viện về Lịch sử Thiên nhiên (thảo mộc và sinh vật học). Denise is the receptionist at a law firm: Denise làm tiếp viên điện thoại ở một tổ hợp luật sư. She is married and has two children=Denise lập gia đình và có hai con. This morning she went to the Natural History Museum with her children. Sáng nay Denise dẫn con đi thăm Bảo tàng viện Lịch sử Thiên nhiên.
Mở đầu bài học, để luyện nghe hiểu, quí vị nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẩu đàm thoại trong đó có câu trả lời. Rồi sau khi nghe lại câu hỏi, xin trả lời. Sau khi nghe câu trả lời đúng, hãy lập lại.
Mở đầu bài học là phần Câu đố trong tuần, Question of the Week. Hãy nghe liệt kê các món cần, và đoán xem còn thiếu thứ gì. What else does he need? Anh ta còn cần thêm gì nữa? What else do they need? Họ còn cần thêm gì nữa?
Chủ đề của bài học hôm nay là The Problem of Pollution vấn đề ô nhiễm. Chúng ta cũng học về nguyên nhân và hậu quả bằng cách dùng từ CAUSE: a cause=nguyên nhân; to cause=gây nên.
Trong phần đầu bài học, để luyện nghe hiểu, trước hết, quí vị nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẩu đàm thoại trong đó có câu trả lời; rồi nghe lại câu hỏi, và trả lời. Khi nghe câu trả lời đúng, xin lập lại.
Trang: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15