• http://ebook.here.vn
Chỉ số thông minh, hay IQ (viết tắt của intelligence quotient trong tiếng Anh), là một con số được xác định ở mỗi người sau khi hoàn tất một bộ kiểm tra. Bài kiểm tra đó xác định khả năng hoàn thành một số nhiệm vụ mà những người sống trong một xã hội thường gặp, và từ đó xác định khả năng học hỏi và lặp lại những cách "sử dụng trí thông minh".
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 Chọn một hình thức hợp trong các hình cho sẵn để điền vào dấu hỏi?

 • 02 Điền số tương ứng vào dấu hỏi chấm trong hình?

 • 03 Điền một số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

 • 04 Sữa với Cốc giống như Thư (mail) với
 • 05 Cân Não 12 tuổi và có số tuổi bằng 3 lần em mình.Hỏi lúc Cân Não có số tuổi gấp 2 lần số tuổi em mình thì Cân Não bao nhiêu tuổi?
 • 06 Bạn cho biết Copernicus đã nổi tiếng trong lĩnh vực nào ?
 • 07 LIVE với EVIL giống như 5232 với:
 • 08 Trong 5 con vật sau đây, thì con nào có đặc điểm ít giống nhất với 4 con còn lại
 • 09 Bạn cho biết hiện tượng nhật thực xảy ra khi có thứ tự:
 • 10 102 (120) 212
  212 (???) 318
 • 11 Nếu một số MÈO là CHÓ và tất cả LỢN là CHÓ, thì một số MÈO hẳn là LỢN. Câu trên là
 • 12


  1 2 3 4
 • 13

  1 2 3 4
 • 14


  Hình nào bên dưới thích hợp với ô trống còn lại?

  1 2 3 4
 • 15

  Tìm hình thích hợp vào phần còn trống
  1 2 3 4
 • 16

  Tìm hình thích hợp
  1 2 3 4
 • 17

  Tìm hình logic
  1 2 3 4
 • 18

  Tìm hình logic với dãy hình trên
  4
 • 19

  Tìm hình logic với dãy hình trên
  1 2 3 4
 • 20

  Tìm hình logic với dãy hình trên
  1 2 3 4