• Trong quá trình trắc nghiệm bạn có thể di chuột vào câu hỏi để xem gợi ý. (tuy nhiên không phải câu hỏi nào cũng có gợi ý)
 • http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Sinh học là khoa học về sự sống (bắt nguồn từ Hy Lạp bios là sự sống, và logos là môn học). Nó miêu tả những đặc điểm và tập tính của sinh vật, cách thức các cá thể và loài tồn tại, và những tác động qua lại lẫn nhau và với môi trường.

Sinh học bao hàm nhiều ngành học khác nhau được xây dựng dựa trên những nguyên lý riêng. Các môn học này có mối quan hệ qua lại với nhau, giúp ta hiểu về sự sống với các mức độ, phạm vi khác nhau.
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 Đặc điểm nào sau đây không phải của người?
 • 02 Trong quá trình phát triển của phôi người, lớp lông mịn trên bề mặt của phôi sẽ rụng đi vào lúc:
 • 03 Trong các dạng vượn người, dạng có quan hệ gần gũi với người nhất là:
 • 04 Khủng long bạo chúa có biệt hiệu là?
 • 05 Đặc điểm nào sau đây của ở phôi người lặp lại đặc điểm của cá?
 • 06 Máu của bạn chiếm bao nhiêu % nước?
 • 07 Khi bạn nghỉ ngơi thì cơ tim vẫn hoạt động nhiều gấp hai lần cơ chân khi chạy nước rút?
 • 08 Tim bạn đập bao nhiêu lần một ngày?
 • 09 Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống:
 • 10 Các nguyên tố nào sau đây phổ biến nhất của cơ thể sống: