• Trong quá trình trắc nghiệm bạn có thể di chuột vào câu hỏi để xem gợi ý. (tuy nhiên không phải câu hỏi nào cũng có gợi ý)
 • http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Sinh học là khoa học về sự sống (bắt nguồn từ Hy Lạp bios là sự sống, và logos là môn học). Nó miêu tả những đặc điểm và tập tính của sinh vật, cách thức các cá thể và loài tồn tại, và những tác động qua lại lẫn nhau và với môi trường.

Sinh học bao hàm nhiều ngành học khác nhau được xây dựng dựa trên những nguyên lý riêng. Các môn học này có mối quan hệ qua lại với nhau, giúp ta hiểu về sự sống với các mức độ, phạm vi khác nhau.
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 Đặc điểm nào sau đây không phải của người?
 • 02 Trong quá trình phát triển của phôi người, lớp lông mịn trên bề mặt của phôi sẽ rụng đi vào lúc:
 • 03 Trong các dạng vượn người, dạng có quan hệ gần gũi với người nhất là:
 • 04 Cột sống ở người có dạng chữ S liên quan đến hoạt động nào sau đây của người?
 • 05 Đặc điểm nào sau đây ở người gắn liền với sự phát triển của tiếng nói?
 • 06 Trong bốn loài vượn người, loài nào là bé nhất?
 • 07 Có một loài động vật lớn sống trên mặt đất . Giả sử, tất cả các con này đều bị chết và chỉ có loài này bị thôi. Loài này bị tuyệt chủng trên mặt đất . Vậy mà khoảng hơn 1 năm sau, loài này lại xuất hiện lại . Vậy nếu là thật thì nó là con gì?
 • 08 Con kiến thuộc bộ
 • 09 Tế bào động vật được cấu tạo bởi các thành phần cơ bản nào?
 • 10 Trong quang hợp,ánh sáng màu gì có kha năng cung cấp nhiều năng lượng nhất cho cây?