• http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Trắc nghiệm giao thông » Phần câu hỏi cho ôtô » Câu hỏi phần hình cho ôtô
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01
  Trường hợp này xe nào được quyền đi trước ?

 • 02
  Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?

 • 03
  Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?

 • 04
  Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này ?

 • 05
  Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi ?

 • 06
  Xe nào vi phạm quy tắc giao thông ?

 • 07
  Xe tải kéo xe mô tô 3 bánh như hình này có đúng với quy tắc giao thông không ?

 • 08
  Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?

 • 09
  Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông ?

 • 10
  Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông ?