• http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Trắc nghiệm giao thông » Phần câu hỏi cho xe máy » Câu hỏi phần hình cho xe máy
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01

  Theo hướng mũi tên, thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?

 • 02

  Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?

 • 03

  Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này ?

 • 04

  Trường hợp này xe nào được quyền đi trước ?

 • 05

  Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?

 • 06

  Thứ tự các xe đi như thế nào cho đúng theo quy tắc giao thông ?

 • 07

  Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này ?

 • 08

  Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau này ?

 • 09

  Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này ?

 • 10

  Theo tín hiệu đèn, xe con được đi theo những hướng nào ?