• http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Trắc nghiệm giao thông » Phần câu hỏi cho xe máy » Câu hỏi phần hình cho xe máy
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01

  Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông ?

 • 02

  Thứ tự các xe đi như thế nào cho đúng quy tắc giao thông ?

 • 03

  Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 • 04

  Những hướng nào ô tô tải được phép đi ?

 • 05

  Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng ?

 • 06

  Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe tải được phép đi ?

 • 07

  Trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông ?

 • 08

  Thứ tự các xe đi như thế nào cho đúng quy tắc giao thông ?

 • 09

  Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?

 • 10

  Thứ tự đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?