• Trong quá trình trắc nghiệm bạn có thể di chuột vào câu hỏi để xem gợi ý. (tuy nhiên không phải câu hỏi nào cũng có gợi ý)
  • http://ebook.here.vn
  • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Kinh tế chính trị là một môn khoa học xã hội nghiên cứu mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị. Thuật ngữ "kinh tế chính trị" được dùng lần đầu tiên năm 1615 bởi Antoine de Montchrétien trong tác phẩm Traité d'économie politique. Thuật ngữ "kinh tế chính trị" xuất hiện do kết hợp các từ có nguồn gốc Hi Lạp với nghĩa là "thiết chế chính trị"
Phần trắc nghiệm này gồm 100 câu hỏi theo cuốn "Phương cách làm bài kinh tế chính trị Mác- Lênin" của nhà xuất bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
  • 01

    Điều quan trọng và khó khăn nhất của việc xây dựng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta là:

  • 02 Sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta cơ bản là do:
  • 03 Tiêu thức nào cho thấy một nền kinh tế hoạt động có hiệu quả nhanh nhất?
  • 04 Kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể hiện nay ở nước ta có vai trò gì?
  • 05 Thực chất ra đời của kinh tế tập thể là?