• Trong quá trình trắc nghiệm bạn có thể di chuột vào câu hỏi để xem gợi ý. (tuy nhiên không phải câu hỏi nào cũng có gợi ý)
 • http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Kinh tế chính trị là một môn khoa học xã hội nghiên cứu mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị. Thuật ngữ "kinh tế chính trị" được dùng lần đầu tiên năm 1615 bởi Antoine de Montchrétien trong tác phẩm Traité d'économie politique. Thuật ngữ "kinh tế chính trị" xuất hiện do kết hợp các từ có nguồn gốc Hi Lạp với nghĩa là "thiết chế chính trị"
Phần trắc nghiệm này gồm 100 câu hỏi theo cuốn "Phương cách làm bài kinh tế chính trị Mác- Lênin" của nhà xuất bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 Nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp trên khu đất xấu nhất và gần thị trường phải nộp địa tô gì?
 • 02 Ý nghĩa của việc nghiên cứu lý luận địa tô tư bản chủ nghĩa?
 • 03

  Quy luật Kinh tế được hiểu như thế nào?

 • 04

  Sự thay thế phương thức sản xuất tư bản chhủ nghĩa và sự ra đời của phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa là khách quan. Điều đó bắt nguồn từ yêu cầu của:

 • 05 Nếu C.Mác sử dụng phạm trù"Thời kỳ quá độ"  để chhỉ giai đoạn chuyển biến từ CNTB lên chủ nghĩa cộng sản, thì V.I.Lênin sử dụng để chỉ giai đoạn phát triển nào?