• Trong quá trình trắc nghiệm bạn có thể di chuột vào câu hỏi để xem gợi ý. (tuy nhiên không phải câu hỏi nào cũng có gợi ý)
 • http://ebook.here.vn
 • Nhận xét, góp ý với: Phamluthor
Kinh tế chính trị là một môn khoa học xã hội nghiên cứu mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị. Thuật ngữ "kinh tế chính trị" được dùng lần đầu tiên năm 1615 bởi Antoine de Montchrétien trong tác phẩm Traité d'économie politique. Thuật ngữ "kinh tế chính trị" xuất hiện do kết hợp các từ có nguồn gốc Hi Lạp với nghĩa là "thiết chế chính trị"
Phần trắc nghiệm này gồm 100 câu hỏi theo cuốn "Phương cách làm bài kinh tế chính trị Mác- Lênin" của nhà xuất bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.
Hiển thị câu hỏi :   -   Số lượng câu hỏi :
 • 01 Ngày lao động được hiểu như thế nào?
 • 02 Hãy cho biết ý nghĩa của phạm trù tỷ suất giá trị thặng dư?
 • 03 Khối lượng giá trị thặng dư phản ánh:
 • 04

  Công thức nào đúng khi xác định cấu thành lượng giá trị hàng hóa trong điều kiện có thuê mướn lao động?

 • 05

  Điều gì là không thể trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư?